380 thuật ngữ tiếng Anh trong Quản Lý Nhân Sự

380 thuật ngữ tiếng Anh trong Quản Lý Nhân Sự - English for Human Resources Management
Click để download tài liệu: